Produktansvar och garantier

Garantier

SRSAB ger Kunden garanti minst motsvarande den som SRSAB mottagit från SRSAB:s underleverantörer/tillverkare. Se till SRSAB:s hemsida (Service & Support) eller de enskilda leverantörerna/tillverkarna för att få exakta garantibestämmelser och garantitid. det utgår ingen annan garanti från SRSAB, om inte detta uttryckligen avtalats skriftligt.

Kunden ansvarar för att sända in utrustning, på vilka man åberopar garanti, till SRSAB. Kunden skall också bära alla kostnader för detta. Om Kunden önskar få garantiservice utförd på kundens egen eller annan adress kan detta avtalas separat med SRSAB, precis som om kunden kommer att ansvara för resekostnader och arbetstid för SRSAB:s personal.

1 års garanti Standard garantitid på de flesta produkter i sortimentet. Gäller yrkessortimentet av analog/digital radio, tillbehör mm.
2 års garanti Två års garanti lämnas på de flesta av våra HAM-radiostationer.
 3 års garanti  Tre års garantitid lämnas i de flesta fall på våra Sepuraterminaler. Vissa avvikelser från det här kan ske beroende på olika avtalsöverenskommelser.
 5 års garanti Fem års garanti lämnas på våra Icomprodukter för jakt, ProHunt-sortimentet. Vi lämnar även fem års garanti på de flesta av våra marina produkter för konsumentbruk.

Produktansvar

Beträffande produktansvar så är SRSAB ansvarigt enligt bestämmelserna i produktansvarslagen, som man inte kan friskriva sig ifrån i detta avtal. SRSAB frånsäger sig ansvar för produktskada på någon annan grund. Produktansvaret kan beloppsmässigt inte överstiga täckningen på SRSAB:s produktansvarsförsäkring.

Kunden är skyldig till att, utan ogrundad försening, skriftligen meddela SRSAB, att kunden fått kännedom om:

  • att det inträffat en skada som orsakats av den inköpta produkten,
  • att en tredje part påstår, att det inträffat en dylik skada,
  • att det föreligger en risk för att det kan inträffa en dylik skada.

I den utsträckning SRSAB kan ådra sig ansvar gentemot tredje man, är kunden förpliktigad att hålla SRSAB skadelöst i samma omfattning, som SRSAB:s ansvar är begränsat till enligt denna punkt.

Mjukvara

Vid varje leverans av mjukvara gäller de för denna mjukvara särskilda licensvillkor. Dessa villkor utgör ett direkt rättsförhållande mellan Kunden och Rättighetsinnehavaren.

SRSAB frånsäger sig allt ansvar för fel eller brister i mjukvara och hänvisar Kunden att ta direkta kontakter med upphovsrättsinnehavaren.