<p><span>Under 2012 beslutade Värmlandstrafik att uppgradera sitt befintliga centralsystem samt gå över från Mobitex som radiosystem till att köra det rikstäckande blåljusnätet Rakel. Hogia genomförde tillsammans med Värmlandstrafiken en plan över hur int

Under 2012 beslutade Värmlandstrafik att uppgradera sitt befintliga centralsystem samt gå över från Mobitex som radiosystem till att köra det rikstäckande blåljusnätet Rakel. Hogia genomförde tillsammans med Värmlandstrafiken en plan över hur integreringen skulle gå till och vilka framgångsfaktorer som ansågs viktiga att uppnå.

Realtidssystem

Värmlandstrafik som varit ledande i införandet av ett nytt biljettmaskinsystem från ATRON i sammanslutningen BIMS såg en möjlighet att integrera biljettmaskinen som en del i realtidssystemet. Genom att låta biljettmaskinen hantera anmälningar och realtid in i systemet så säkerställde man att alla fordon blir anmälda på rätt tur och på rätt omlopp då detta var en förutsättning för att chaufförerna skulle kunna sälja biljetter.

Byter Mobitex till Rakel

Som talkommunikation använde Värmlandstrafik Mobitex som är ett rikstäckande nät som nu tas ur tiden, Värmlandstrafik ansåg att talkommunikation är en mycket viktig del i ett väl fungerande system för kollektivtrafiken och såg att Rakel var ett bra alternativ då länet redan nyttjande nätet. Swedish Radio Supply och FältCom blev leverantörer av hårdvara och Hogia för programvara och integration.

Samarbete med Hogia

SRS har tillsammans med Hogia utvecklat Tetra/Rakel-applikationen där Sepuraprodukterna är grundstommen i applikationen. I projektet med Värmlandstrafik levererar och installerar SRS mobilstationer i samtliga 200 bussar, samt förser sju trafikledningscentraler med produkter och tillbehör. SRS ansvarar även för att allteftersom utbilda de internt utsedda instruktörerna inom Värmlandstrafik.

Tetratekniken erbjuder unika möjligheter

Tetrateknologi passar perfekt för transportföretag som exempelvis flygplatser, tunnelbanor och bussbolag trots att Tetra från början var tänkt som ett blåljussystem (Public Safety) för polis, räddningstjänst, ambulans m fl. Möjlighet att anpassa system efter individuella behov samt den höga ljudkvaliteten är bara några fördelar och förklaringen till varför transportbolagen väljer tekniken. En annan viktig funktion är att systemet själv håller ordning på ledig kapacitet och fördelar samtalen till lediga basstationer i nätet.

Det nationella "Public Safety"-nätet

Det finns i Sverige både privata Tetranät samt ett nationellt ”Public Safety”-nät kallat Rakel. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Om kunden

Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik och servicetrafik.